csolhh福利吧

csolhh福利吧

惟血证,小腹急而如狂,小水自利者,肾与膀胱虚而不能约制水液,桃仁承气下之。正如墙壁固,贼人不敢入,正气盛,邪气不敢侵。

 仲景又云,荡涤伤寒热积,皆用汤液,切禁丸药,不可不知也。 脾约者,大便硬而小便利,水谷不化,脏寒也。

太阳病,发汗过多,其人叉手自冒,心下悸欲得按者,桂枝甘草汤。热盛而烦,手足自温,脉浮而紧.此伤风见寒脉也。

人参当归柴胡芍药黄芩甘草白术麦门冬陈皮茯神有痰者,加姜汁炒半夏。<目录>伤寒一提金卷之四\一提金六经证治捷法脉沉实者,宜当下。

治法与同。 在里者,邪入于胃腑之内。

下利谵语,脉沉有力,为有燥屎,急当下之,大承气汤。如发热烦渴,小便赤,脉浮大者,此为表里俱见,五苓散利之。

Leave a Reply